NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DE CĂTREDISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

 

 1. INTRODUCERE

În acest document vă explicăm modul în care societatea Distribuție Energie Electrica Romania SA (DEER) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).  DEER SA cunoaște importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze în continuare confidențialitatea și securitatea acestora. Conform art. 13 și art. 14 din regulamentul (ue) 2016/679 (GDPR) vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele condiții.

 

DATELE DUMNEAVOASTRĂ PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

Distribuția de energie electrică și alte servicii ori produse asociate ale DEER S.A. În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități legate de distribuția energiei electrice, care în final ajunge la dumneavoastră, inclusiv pentru racordarea dumneavoastră la rețelele electrice. Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm includ: nume și prenume; date din actul de identitate; adresa de domiciliu; adresa de corespondență; adresa locului de consum; C.I., C.N.P, cod client; numărul de telefon (fix și mobil); adresa de email; numărul/ codul locului de consum; date din acte de proprietate; date privind conturile bancare; date topografice ale proprietăților dumneavoastră; semnătura dumneavoastră; date privind consumul de energie electrică (efectiv și prognozat); numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; număr intern factură, simbol intern și cod de bare factură; produse și servicii facturate; cantitate de produse și servicii facturate; consum mediu/ zi; perioadă citire index; tip serie contor; cadran / constantă; cantitate consum; situația soldului, total factură, sold curent; taxe percepute de către operatorul de distribuție (noi). Temeiurile prelucrării datelor de mai sus sunt încheierea și executarea contractului de racordare dintre noi și dumneavoastră.

 Emiterea unui aviz/certificat  In situația în care ne solicitați eliberarea unui aviz/certificat, scopul prelucrării va fi eliberarea documentului solicitat iar temeiul prelucrării se va regăsi în prevederile legale ce reglementează eliberarea avizului/certificatului respectiv (de ex. aviz de amplasament, aviz/certificat de racordare ș.a.). Vom folosi, în principal: numele, prenumele dumneavoastră, datele de contact (adresă domiciliu, număr telefon, adresă de e-mail), serie și număr C.I., C.N.P., date privind proprietatea asupra imobilului și alte date cu caracter personal cuprinse în cererea dumneavoastră (dacă există).

Rezolvarea reclamațiilor, a sesizărilor și a altor cereri ori întrebări ale dumneavoastră. Dacă ne trimiteți reclamații sau alte cereri ori întrebări, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume; CNP; adresă domiciliu; adresă loc de consum; data nașterii; date din actul de identitate; cod loc de consum; adresă de email; număr de telefon fix; număr de telefon mobil; numărul și data încheierii contractului dintre noi și dumneavoastră (dacă există); conținutul cererii dumneavoastră. Temeiul prelucrării este, în acest caz, după caz, necesitatea încheierii sau a executării contractului de racordare dintre noi și dumneavoastră. Temeiul acestei prelucrări: prevederile legale ce reglementează distribuția de energie electrică și obligațiile noastre în calitate de operator de rețea (Legea energiei nr. 123/2012, Ordine ANRE, Standardul de performanta).

Transmiterea de oferte la cererea dumneavoastră. În situația în care ne solicitați oferte cu privire la produsele ori serviciile noastre (de exemplu, racordarea la rețelele de energie electrică), este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a putea răspunde cererii dumneavoastră. Aceste date includ: nume și prenume, date din actul de identitate; adresă de corespondență; adresă de email; număr de telefon; adresă loc consum (dacă este cazul); cod loc consum (dacă este cazul). În acest caz, vom prelucra datele în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră (la cererea dumneavoastră), în situația în care oferta noastră prezintă interes pentru dumneavoastră.

Transmiterea de informații către autorități publice, potrivit legii. În unele cazuri legislația ne impune să comunicăm date privind clienții noștri către anumite autorități (de exemplu, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), de a stoca datele clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele altfel.  În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

Realizarea unor operațiuni corporative. În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării va fi fie interesul nostru legitim de a participa în mod eficient la astfel de operațiuni corporative, fie îndeplinirea unor obligații legale.

Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri.  În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele.

 1. SURSA DATELOR

Primim chiar de la dumneavoastră majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Primim anumite date de la campaniile care furnizează energia electrică, pentru ca noi să putem distribui energie electrică sau să vă putem racorda la rețelele electrice. În acest caz, temeiul prelucrării este necesitatea executării contractului de racordare dintre noi și dumneavoastră ori a contractului de furnizare a energiei electrice dintre furnizorul de energie electrică și dumneavoastră.

 1. DIVULGAREA DATELOR

După cum am indicat mai sus, există cazuri în care este posibil să divulgăm date privitoare la dumneavoastră către alte persoane fizice sau companii pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cu acordul dumneavoastră, pentru a putea încheia ori executa un contract cu dumneavoastră (cum ar fi în situația racordării dumneavoastră la rețelele electrice) sau pentru că legea ne impune. În astfel de situații, vă vom oferi informații suplimentare atunci când este cazul.

 1. STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp.  Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

 1. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către entități din țări terțe sau către organizații internaționale. Dacă va fi cazul unui astfel de transfer, vă vom informa în prealabil și vă vom solicita acordul.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA
 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.
 • Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să obțineți către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos. De asemenea, în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
 1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE
 • Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil pentru noi să vă oferim produsele și serviciile noastre menționate mai sus, să vă răspundem la solicitări, cereri sau întrebări ori să vă trimitem comunicări privind serviciile, produsele ori promoțiile noastre.
 • In plus, precizăm că nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
 1. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Denumire completă: Distribuție Energie Electrica Romania S.A.
adresă: Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, cod 400380, judeţul Cluj
număr de telefon:  0264-205069
adresă de email: office@distributie-energie.ro ; site: www.distributie-energie.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Distribuție Energie Electrică Romania S.A.: str. Ilie Măcelaru, nr. 28A; telefon 0264 – 205432: email: dpo@distributie-energie.ro